Evening Chill Chat Thread [Friday, June 16, 2023]

Greetings, and magandang gabi po sa ating lahat na napaparito ngayon sa bago nating bulwagan rito sa kbin. Malamang, umaapoy pa riyan sa bandang Reddit ang gabundok na subreddit blackout, habang dito'y parang bahay na banayad sa pakiramdam.

Wala pa rito ang ating the_yaya na kasama, ngunit paparating rin siya sa makalawa.

Bagkus, ano nang mga lagay, mga ginagawa sa ngayon, o mga kaganapang ginaganap pa rin sa ating bansang Pilipinas? Halina, mag-hapunan tayo!

 • JWPH
decadentrebel,
decadentrebel avatar

So much for "federalizing" with Lemmy. I can't even reply to your posts there @theJWPHTER88

 • All
 • Subscribed
 • Moderated
 • Favorites
 • Pilipinas
 • DreamBathrooms
 • mdbf
 • ethstaker
 • magazineikmin
 • GTA5RPClips
 • rosin
 • thenastyranch
 • Youngstown
 • InstantRegret
 • slotface
 • osvaldo12
 • kavyap
 • khanakhh
 • Durango
 • megavids
 • everett
 • cisconetworking
 • normalnudes
 • tester
 • ngwrru68w68
 • cubers
 • modclub
 • tacticalgear
 • provamag3
 • Leos
 • anitta
 • JUstTest
 • lostlight
 • All magazines